Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp đã được đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện phương châm “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”.