Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ngày 20/10/2010, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

1. Chức năng của Trung tâm:

– Trung tâm có chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức đào tạo ở các cấp học, ngành học thuộc chức năng đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh.
– Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với Doanh nghiệp và đơn vị chức năng tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp và cộng đồng.
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C; tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao; bồi dưỡng và khảo thí Tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu và chuẩn Cambridge.
– Đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động theo công văn cho phép của Cục An toàn lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giáo dục, Y tế, Nghiệp vụ sư phạm, Kế toán trưởng,…
– Tư vấn du học và hợp tác đào tạo với nước ngoài.
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất dịch vụ và chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm:

– Điều tra nhu cầu học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của cộng đồng, trên cơ sở đó đề xuất với Ban Giám hiệu Trường lập kế hoạch mở ngành, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.
– Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương bài giảng, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
– Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Trà Vinh.
– Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác dạy và học.
– Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần, môn học cho học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Liên kết các cơ sở giáo dục khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.
– Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động theo quy định.