Hiện Trung tâm có 16 nhân sự (trong đó có 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc).
Trung tâm có các Phòng chức năng gồm Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Sản xuất dịch vụ.
Trung tâm được sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ 17, hiện có 10 đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại Chi bộ. Ngoài ra còn có các tổ chức đoàn thể như Chi đoàn Cán bộ – Giáo viên, Tổ Công đoàn số 11 trực thuộc Công đoàn cơ sở trường Đại học Trà Vinh.