Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người học. Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh
nghiệp - Trường Đại học Trà Vinh kính mong Anh (Chị) sinh viên tham gia khảo sát đánh giá môn học, những nội dung trả lời câu
hỏi khảo sát của bạn sẽ giúp nhà trường và giảng viên có bước cải thiện, phục vụ tốt hơn cho việc học.

kt