Sau đại học

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

In bài này

 QUY CHẾ

 Đào tạo trình độ thạc sĩ

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối t­ượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; ch­ương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

 2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) đã được giao nhiệm vụ hoặc cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, các tổ chức và cá nhân tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem thêm: Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217