Đào tạo liên thông

Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

In bài này

QUY ĐỊNH

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bao gồm: điều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký và thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông; tuyển sinh và tổ chức đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Xem thêm: Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quy định Đào tạo liên thông

In bài này

 Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

______________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Quy định Đào tạo liên thông

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217