Cao đẳng, đại học

Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính qui

In bài này
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT
ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính qui

Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ vừa làm vừa học

In bài này

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT

ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

–––––––––

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ vừa làm vừa học

Quy chế đào tạo tín chỉ

In bài này

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

––––––– 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Quy chế đào tạo tín chỉ

Quy chế học viên hệ vừa làm vừa học

In bài này

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2010/TT-BGDĐT 

ngày 10  tháng 3  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Quy chế học viên hệ vừa làm vừa học

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217